[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

INFO OZ-SPK - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

INFO OZ-SPK | ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Naše projekty sú ÚSPEŠNÉ aj vďaka 2% z vašich i našich daní, a taktiež vďaka finančným dotáciám od sponzorov a poskytovateľov grantov. ĎAKUJEME v mene množstva detí, ktoré každoročne oslovíme, aj v mene ostatných...
Vyhlásenie o poukázaní 2% a Potvrdenie o zaplatení dane

Názov občianskeho združenia

Občianske združenie - spoločne proti kriminalite (OZ - SPK)

Úvodné ustanovenie

Občianske združenie - spoločne proti kriminalite je dobrovoľným združením, ktorého náplňou je prevencia kriminality, drogových závislostí a inej protispoločenskej činnosti.

Poslanie občianskeho združenia

Poslaním Občianskeho združenia - spoločne proti kriminalite je napomáhať šíreniu prevencie kriminality medzi mladou i dospelou populáciou. Súčasne spolupracovať s koordinátormi prevencie kriminality v školských zariadeniach, pracovníkmi prevencie pôsobiacimi na krajských úradoch a pracovníkmi prevencie v Policajnom zbore SR v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. V neposlednom rade vytvárať priestor v tejto oblasti aj pre cezhraničnú spoluprácu.

Činnosť Občianskeho združenia - spoločne proti kriminalite

  1. v spolupráci so samosprávami, VÚC a so štátnymi inštitúciami pri osvete v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti,
  2. v organizovaní a zabezpečovaní prevenčných akcii ako sú prednášky, besedy, školenia, semináre, kongresy, mimoškolské športové aktivity, športovo-náučné pobyty, spoločenské a charitatívne podujatia v rámci prevencie v širšom rozsahu,
  3. v poskytovaní relevantných poznatkov publikačnou formou,
  4. v konzultáciách pre širokú verejnosť,
  5. vo vytváraní priaznivých podmienok pre zdravý vývoj detí a mládeže.