[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

INFO OZ-SPK - HISTÓRIA

INFO OZ-SPK | HISTÓRIA

Na základe podkladov a skúseností z rôznych prevenčných programov zo zahraničia, vytvoril Miroslav Schlesinger v máji roku 2001 projekt pod názvom S mládežou proti kriminalite. Prispôsobil ho podmienkam regiónu, pričom čerpal aj zo skúseností kolegov zo zahraničia. V prvom roku boli prevenčné programy zamerané najmä na drogovú a kriminálnu prevenciu. Mesto Piešťany, kde bol projekt spustený, je totiž svetoznámym kúpeľným mestom, kde turistický ruch prináša so sebou aj rôzne negatívne, kriminogénne faktory. Proti týmto negatívam zvolil autor účinnú osvetovo-prevenčnú činnosť, postavenú na najnovších poznatkoch z oblasti prevencie kriminality.

Projekt venoval popri tom osobitnú pozornosť ženám a dievčatám. V rámci neho totiž ako prvý na Slovensku sprístupnil kurz sebaobrany pre dievčatá vo viacerých základných školách, ktorý prebiehal počas hodín telesnej výchovy. Popri tom organizoval bezplatné kurzy aj v mimo vyučovania, ktoré navštevovali aj chlapci. Po prvom roku vykonal autor vo všetkých školách prieskumy na uvedené programy. V nich dostali žiaci i pedagógovia možnosť vyjadriť okrem iného aj svoje požiadavky týkajúce sa obohatenia projektu o nové témy. Projekt vyvolal veľmi pozitívne ohlasy, pričom bolo zaznamenaných viacero žiadostí o prednášky autora aj z miest mimo regiónu Piešťan. Úzku spoluprácu pritom vytvoril so štátnou i vojenskou políciou, Občianskym združením Pomoc ohrozenému dieťaťu - Piešťany, pedagogicko-psychologickou poradňou a oddelením sociálnych vecí. Spoluprácu poskytol i odborný lekár a oficiálny cirkevný zástupca v meste.

V nasledujúcich rokoch projekt obohatil o nové témy a zároveň rozšíril jeho pôsobnosť do iných miest a obcí. Vzhľadom k tomu bol premenovaný na Spoločne proti kriminalite, nakoľko nový názov viac vystihuje rozsah jeho aktivít. V súčasnosti sú témy projektu prispôsobené pre základné i stredné školy, a to tak pre žiakov, ako aj pre pedagógov.

Osobitne pritom vytvárame užšiu spoluprácu s kolegami - koordinátormi prevencie kriminality aj z iných miest. V roku 2004 koordinátor prevencie kriminality, autor tohto projektu, uskutočnil pod záštitou primátora mesta Piešťany, odborné školenie pre uvedených koordinátorov, zamerané na drogovú prevenciu.

V roku 2005 prešiel projekt pod záštitu Občianskeho združenia - spoločne proti kriminalite, aby tak rozšíril svoju pôsobnosť aj do ostatných regiónov Slovenska. V súčasnosti patrí medzi najúspešnejšie a najpublikovanejšie projekty v oblasti prevencie kriminality na Slovensku, pričom má plnú podporu sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Bližšie o aktivitách projektu sa môžete dočítať aj na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

V roku 2006 sme realizovali národnú kampaň zameranú na prevenciu obchodovania s ľuďmi, najmä so zameraním na deti a mládež. Spolupracovali sme na zabezpečovaní detského charitatívneho tábora MV SR pre siroty a polosiroty po príslušníkoch polície zo Slovenska a Poľska. Rozširovali sme spoluprácu do všetkých regiónoch Slovenska a vydali sme odbornú publikáciu zameranú na prevenciu, ktorej recenzentom bol riaditeľ sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

V roku 2007 vytvoril autor vyššie uvedeného projektu nový projekt s obdobným zameraním osobitne pre mesto Pezinok. Projekt nazval Poznaním k hodnotnému životu. V priebehu roka zaznamenal veľmi pozitívne ohlasy od rôznych subjektov a bol preto zaregistrovaný do medzinárodnej súťaže o Európsku cenu za prevenciu kriminality 2007. Po splnení náročných kritérií bol vybraný na prezentáciu činnosti, na konferenciu EUCPN (Európskej siete pre prevenciu kriminality) o najlepšej praxi, ktorá sa konala v Lisabone. Prezentácia projektu znamenala mimoriadnu prestíž, nakoľko sa jednalo aj o reprezentáciu Slovenska. Okrem uznania od členov komisie získal certifikát, ktorým sa oficiálne zaradil medzi prvých 15 najúspešnejších projektov v EÚ.

V roku 2008 pracovali členovia OZ-SPK na dvoch medzinárodných projektoch. Prvým bol projekt SOCRATES - zameraný na vzdelávanie stredoškolskej mládeže. V druhom sa jednalo o zabezpečovanie medzinárodného charitatívneho tábora MV SR, určeného pre siroty a polosiroty po príslušníkoch polície. Na posledne uvedenom projekte participuje naše združenie každoročne od roku 2006. Realizovali sme taktiež národné projekty zamerané na bezpečie pre deti z detských domovov a významne sme sa zapojili prostredníctvom nášho riaditeľa aj do vyškolenia prvých preventistov Železničnej polície SR. (Podrobnejšie informácie nájdete vo vyhodnotení našej činnosti.)

V roku 2009 sa nám podarilo uspieť v národnom kole súťaže o Európsku cenu za prevenciu kriminality 2009 – European Crime Prevention Award 2009 (ECPA 2009), ktorú každoročne vyhlasuje Európska sieť pre prevenciu kriminality (EUCPN). Projekt nášho riaditeľa sa umiestnil ako druhý najlepší projekt realizovaný v Slovenskej republike. V decembri opäť reprezentoval Slovensko vo vyššie uvedenej najprestížnejšej súťaži v Európskej únii, tentoraz v Štokholme. Po úspešnej prezentácii bol v kategórii „Najlepšia prax“ znova zaradený medzi 15 najlepších projektov realizovaných v Európskej únii. V tomto roku sa nám podarilo nadviazať aktívnu spoluprácu so všetkými krajskými koordinátormi prevencie kriminality. Vďaka tejto spolupráci sa nám každoročne darí oslovovať čoraz väčší počet obyvateľov všetkých vekových skupín na Slovensku. Výrazným úspechom bola aj spolupráca s OZ-PRO DYNAMIK na národnom projekte pod názvom „Emka to vie..“.

V roku 2010 sme na základe spolupráce na projekte „Poznaním k hodnotnému životu“ získali opäť významné ocenenie na národnej úrovni. Radou vlády SR pre prevenciu kriminality bol v závere roka vyhodnotený ako druhý najlepší na Slovensku. Zaradil sa tak medzi najúspešnejšie projekty realizované v oblasti prevencie kriminality v EÚ. Na základe úspešnej prezentácie projektu „Emka to vie...“ sme sa opäť zapojili do vytvorenia jeho druhého úspešného pokračovania na národnej úrovni. Vydali sme knižnú publikáciu so zameraním na životné hodnoty a prácu s deťmi a mládežou. Zahájili sme nové prevenčné programy s využitím canisterapie pre deti a seniorov. Aktualizovali sme taktiež témy prednášok a skvalitnili sme medializáciu nášho projektu, resp. aktivít na regionálnej i národnej úrovni.

V roku 2011 sme vytvorili dva inovatívne prevenčné programy zamerané na životné hodnoty a riziká dopingu i nesprávneho stravovania. Do prevencie sme ako prví v EÚ zaviedli prvky canisterapie (využite terapeutického psa) a súčasne biblioterapie (aplikácia príbehov a rozprávok autora). Osvedčila sa nám spolupráca s kolegami z Mestskej polície Vysoké Tatry, vďaka ktorým sme celoplošne zahájili otvorenú diskusiu na tému počítačovej kriminality a rizík súvisiacich so sociálnymi sieťami. Za výrazné pozitívum pre OZ-SPK považujeme fakt, že tento rok náš riaditeľ prednášal na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (pre študentov III. veku) a na Katolíckej univerzite v Ružomberku (pre vyučujúcich a študentov). Dostal taktiež ocenenie od riaditeľa OR HaZZ v Pezinku za spoluprácu. O našich aktivitách vyšlo niekoľko príspevkov v odbornom periodiku „Manažment školy v praxi“ a vydali sme ďalšiu publikáciu. Našu činnosť sme okrem každoročného organizovania detských športov náučných táborov rozšírili o poskytovanie povinnej praxe pre študentov vysokých škôl. Naše aktivity sme rozšírili do Malaciek, Kútov, Brodského a zapojili sme sa taktiež do kresťanského arcidiecézneho stretnutia mládeže Nádej 2011. V národnej súťaži organizovanej Radou vlády SR pre prevenciu kriminality získal náš riaditeľ za projekt „Poznaním k hodnotnému životu“ štvrté miesto.

V roku 2012 získalo naše združenie „Zlaté ocenenie“ v národnej súťaži zameranej „Bezpečné používanie nových technológii“za rok 2011. Boli sme ocenení ako najzodpovednejšie združenie. Opätovne sme realizovali viaceré národné kampane, športovo-náučné tábory a vydali sme ďalšiu knihu. Rozšírili sme rady dobrovoľníkov, čím sa rozšírili naše aktivity v Trnavskom regióne. V Bratislave sme na základe požiadavky Spojenej ZŠ na Tilgnerovej ul. Úspešne realizovali polročný kurz sebaobrany pre dievčatá. V národnej súťaži organizovanej Radou vlády SR pre prevenciu kriminality sme získal náš riaditeľ za projekt „Poznaním k hodnotnému životu“ prvé miesto. Okrem toho získal uznanie aj na medzinárodnej súťaži na Cypre, kde národní zástupcovia prevencie kriminality prejavili záujem o preklad jeho publikácii do anglického jazyka. V závere roka sme uskutočnili v spolupráci s 1. Judo Clubom Pezinok III. ročník športovo-charitatívnej akcie pod názvom „Večer bojových umení mesta Pezinok" (ukážka: www.youtube.com/watch?v=yQhlHSN_5WU)

V roku 2013 sme získali v národnej súťaži opäť Zlaté ocenenie – špeciálnu cenu za „Najzodpovednejšie občianske združenie“ v kategórii preventisti. Pod záštitou a finančnou podporou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality sme úspešne realizovali národný projekt „Spoločne proti kriminalite.“ V rámci neho sme zorganizovali množstvo preventívnych podujatí a taktiež I. ročník spoločnej akcie záchranných a bezpečnostných zložiek v Pezinku. Akciu sme uskutočnili v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, OR PZ v Pezinku, Slovenským Červeným krížom – Bratislava okolie, Bratislavskou kynologickou záchranárskou brigádou a OR Hasičského a záchranného zboru v Pezinku. Vydali sme odbornú publikáciu s názvom „Inovatívna prax v drogovej prevencii“ a zahájili sme prípravy spolupráce s kolegami v EÚ. Projekt bol opäť medializovaný na regionálnej i národnej úrovni, napríklad aj v TV JOJ a hodinovej relácii Rádia Lumen.