[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

TÉMY PREDNÁŠOK - PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

TÉMY PREDNÁŠOK | PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

Tému drogových závislostí máme rozpracovanú pre všetky vekové kategórie, pričom dĺžku a rozsah prevenčnej aktivity vieme prispôsobiť vašim požiadavkám. Osvedčené programy máme pripravené pre deti materských, základných, stredných i vysokých škôl, ale aj pre deti navštevujúce špeciálnu základnú školu. Prednáškovú činnosť poskytujeme aj pedagógom a koordinátorom prevencie kriminality.

Témy prednášok a besied

  • Bezpečná škôlka: Náučný program s témou prevencie kriminality, ktorý je obsahovo prispôsobený deťom v predškolskom veku. Prostredníctvom dvoch hier a didaktických pomôcok sú deťom priblížené témy: stretnutie s cudzím, neznámym človekom, taktiež s neznámym predmetom vonku, počas hier (napr. injekčná striekačka, lyžička a pod.). Deti v rámci tohto programu oboznamujeme aj s uniformami a pomôckami polície. Nadväzujeme súčasne na program škôl „Zdravá škola.“
  • Bezpečná škola: Náučný program s témou prevencie kriminality je zameraný pre žiakov 1 – 4. ročníkov ZŠ. Program je obdobou toho, ktorý realizujeme pre deti materských škôl, je však prispôsobený danej vekovej skupine. Žiakov postupne informujeme o nebezpečnosti fajčenia, alkoholu, drog a skreslených faktoch o drogách vo filmoch a súčasne aj o nevhodnosti sledovania filmov s násilnou tematikou.
  • Prevencia drogových závislostí – aktuálne informácie: (pre žiakov II. stupňa ZŠ, stredných škôl a starších). Téma je obohatená množstvom kazuistiky, didaktickými pomôckami, pričom lektor čerpá najmä zo svojej praxe. Touto témou vieme zaujať aj v tzv. problémových triedach, nakoľko lektor pracuje niekoľko rokov aj s tzv. problémovou mládežou i drogovo závislými.