[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

INÉ SLUŽBY - RODIČOM

INÉ SLUŽBY | RODIČOM

Služby pre rodičov:

V oblasti školstva pracujú naši členovia viac než dvanásť rokov, poznáme teda veľmi dobre aktuálne problémy. Z požiadaviek škôl a rodičov, ktoré v rámci našich aktivít riešime najčastejšie, sme vytvorili ponuku nasledujúcich služieb:

Poskytujeme rodinné poradenstvo, v rámci ktorého riešime problémy detí v školskom prostredí. V tejto oblasti môžete využiť analýzu z rukopisu alebo z kresby, a to nielen dieťaťa, ale aj dospelej osoby.

Čo sa môžete dozvedieť z analýzy rukopisu a kresby:

Analýza rukopisu (grafologická analýza):

Grafologická analýza môže byť vyhotovená ako pracovný posudok, takže sa zameria výhradne na vaše pracovné možnosti a schopnosti. Poskytuje tiež informácie o vlastnostiach, ktoré využívate, ale aj o tých, ktoré ešte adekvátne nevyužívate. Dozviete sa taktiež ako máte osvojený systém v práci, komunikáciu v spoločnosti, aké sú vaše plány alebo možnosti dosahovať vytýčené ciele. Záver analýzy môže podľa želania klienta obsahovať aj konkrétne odporučenia.

Komplexná grafologická analýza obsahuje okrem vyššie uvedených informácii z pracovnej oblasti aj ďalšie črty vašej osobnosti. Zameriava sa na citové prežívanie, riešenie vnútorných konfliktov a ich dopad na súčasný štýl života. Obsahuje aj východiská a odporučenia ako zmeniť konkrétne nezrovnalosti.

Analýza kresby:

Analýza kresby sa využíva aj vtedy, ak analyzovanou osobou je dieťa, ktoré ešte nevie písať. Z analýzy je možné získať informácie o vnútorných postojoch k rodičom, súčasných vplyvoch výchovy, prevahe mužských alebo ženských vlastností, emocionálnom naladení, využívaní svojho intelektového potenciálu, schopnostiach zvládať stres, o stabilite osobnosti, ale aj o vplyve niektorých nedoriešených kríz na súčasný štýl života. V tejto súvislosti treba podotknúť, že čím je analyzovaná osoba staršia, tým viac informácií je možné získať. Spravidla už kresba dieťaťa prvého stupňa základnej školy poskytuje množstvo relevantných údajov, ktoré môže rodič využiť vo výchove a jeho ďalšom smerovaní.

Rodičia môžu výsledky týchto analýz využiť k tomu, aby dosiahli zmeny buď v správaní alebo učení dieťaťa. Väčšinou však oba problémy úzko súvisia, takže náprava jedného problému bude mať určite vplyv aj na ostatné.

Ak ide o komparačnú analýzu dvoch osôb za účelom riešenia partnerského vzťahu, je vhodné využiť obe metódy – grafologický posudok, aj analýzu kresby. Najvhodnejšie je pritom osobné stretnutie, ktoré môže trvať cca. dve hodiny.

Z našej ponuky si môžete vybrať nasledovné služby:

  • analýza osobnosti z rukopisu (grafologické poradenstvo),
  • analýza osobnosti z kresby,
  • poradenstvo pre rodičov s využitím grafologického poradenstva a analýzy detskej kresby,
  • partnerské poradenstvo (výber životného partnera, riešenie partnerských kríz).