[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

INOVATÍVNE, MENEJ ZNÁME FORMY PREVENCIE

07.08.2013, 12:25

Súčasnú spoločnosť môžeme definovať ako neistú a už čiastočne skeptickú. Presvedčenie v to, že by do nej niekto priniesol reálne pozitíva sa každým rokom dokázateľne vytráca. Svedčia o tom policajné štatistky a to najmä v súvislosti s nárastom majetkovej i násilnej kriminality. Nemenej významný je fakt, že občania sa čoraz menej zapájajú do verejných vecí. Rôzne kampane, protesty alebo aj samotné politické voľby sa stávajú spravidla len záležitosťou vyhranených komunít a spoločností.

Bezpečnosť súkromia sa čoraz viac narušuje najmä pomocou digitálnych technológií a výrazne k tomu prispievajú aj sociálne siete. Na pracovnom trhu alebo inak, v biznise ako takom sa objavujú každým rokom nové nástrahy, ktoré spôsobujú značné finančné straty tak fyzickým ako aj právnickým osobám. Nejde ale o nejaké abstraktné pojmy, ani o subjektívne, či objektívne príčiny, ale o konkrétne fyzické osoby. Tie sú príčinou podvodov a následnej ujmy na majetku, či na osobnom živote. Najznámejšie oblasti, ktoré sú ohrozované, sme zaradili do nasledovných dvoch základných skupín:

• riziko finančných strát a úniku dôverných informácií právnických osôb,

• riziko finančných strát a úniku dôverných informácií fyzických osôb.

V prípade prvej ohrozenej skupiny je pre zvýšenie bezpečnosti nutné stanoviť v prvom rade prísnejšie a hlavne spoľahlivé metódy prijímania a kontroly zamestnancov. K nim samozrejme patrí aj permanentná starostlivosť o ich ďalší kariérny rast. Prípadne primerané benefity za nadštandardne odvedenú prácu. Inak hrozí nielen výrazná a nežiaduca fluktuácia zamestnancov, ale aj strata dôverných a drahých informácií. Nehovoriac o následnom reálnom odlive dobrých klientov, čo má za následok pokles kapitálu a niekedy aj definitívny krach firmy.

Nemenej významná je stratégia vyhľadávania nových, solventných a hlavne spoľahlivých obchodných partnerov. Vyhľadávanie odborníkov do top manažmentu nie je pritom výnimkou. Na tieto služby sú zvyčajne najímaní vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí pracujú pre verejnosť takmer neznámymi, ale zato veľmi žiaducimi metódami. Jednou z nich je napríklad metóda speed client analysis. V radoch top manažmentu sa o nej hovorí aj ako o „hacker psychology“, nakoľko pomocou tejto metódy je možné zistiť o úplne neznámom človeku v priebehu niekoľkých minút obsiahlu analýzu osobnosti. Ide v podstate o metódu, v ktorej sa syntézou poznatkov z viacerých psychologických smerov analyzujú všetky dostupné údaje o osobe. Sumarizuje sa napríklad verbálna a neverbálna komunikácia alebo tiež rukopis osoby a pod. Tieto služby výrazne skracujú čas potrebný na bezpečné uzatvorenie zmluvy a výrazne eliminujú podvody, príp. napomáhajú odkrývať slabé stránky konkurencie. Na základe takýchto vysokošpeciali­zovaných analýz sa potom pripravujú konkrétne pracovné stretnutia, ale aj stratégie expanzívneho rozvoja firiem a veľkých koncernov.

Nie každý si ale služby týchto expertov môže finančne dovoliť a priznajme si, informácie o ich pôsobnosti tiež nie sú verejnosti až tak známe. Ich služby ale dokázateľne vedia zachrániť veľké investície alebo získať mimoriadne príjmy. Dôvodom preto je, že rôzne korporácie si služby týchto špičkových odborných poradcov pravidelne objednávajú a dokonca sa ich snažia zaviazať zmluvami na čo najdlhšiu dobu. V najlepšom prípade ich priamo zamestnávajú v top manažmente. Ich ročný príjem možno prirovnať k príjmu pracovníkov z oblasti executive search alebo headhunterom. Paradoxom pritom je, že práve oni často využívajú služby týchto tzv. „hacker psychológov.“

Čím viac prenikajú do verejnosti informácie o týchto expertoch, tým viac sa o ich služby zaujímajú aj ostatní klienti, ktorí sú uvedení v druhej skupine vyššie. Teda bežní občania, ktorí tiež musia riešiť svoje bezpečie a prevenciu pred akýmikoľvek podvodmi. Možnosť vedieť viac, predísť konkurenciu alebo nepriateľa, to je veľká motivácia k tomu, aby sme sa k tejto možnosti dostali.

Keď hovoríme o bežnom občanovi, môžeme hovoriť najmä o riešení osobných problémov a medziľudských, či partnerských vzťahoch. Dopyt po adekvátnych službách v tejto oblasti je veľký, ale na ňu sa zvyčajne experti na speed client analysis nezameriavajú. Práve z tohto dôvodu zareagovali na dopyt psychológovia, ktorí sa preškolili, resp. zamerali na metódu coachingu. Ide teda o dve podobné metódy práce s klientom a pre klienta, ktoré sú ale v podstate odlišné. V metóde speed client analysis ide predovšetkým o klientov z oblasti podnikania, kde sa chránia prevažne záujmy klienta po finančnej stránke. V coachingu ide zas o motiváciu klienta a pomôcť mu v osobnom raste. V prvom prípade špičkový odborník chráni klienta, v druhom ho vedie tak, aby sa chránil sám.

Dôvod, prečo sme v tomto obsiahlom príspevku opísali (zatiaľ) menej známe formy inovatívnych foriem pomoci je pochopiteľný. Na stúpajúce nežiaduce faktory v spoločnosti, na ktoré reálne poukazujú viaceré štatistiky, treba flexibilne reagovať adekvátnou pomocou. Dopyt po inovatívnych formách práce s klientom tak v oblasti biznisu ako aj v interpersonálnych vzťahoch každoročne stúpa. Považujeme preto za nutné, aby sa verejnosť postupne dozvedala o inovatívnych, menej známych, ale zato účinných formách poradenskej činnosti. Našim cieľom je nielen poskytnúť, ale aj sprostredkovať návštevníkom našich stánok dostatok relevantných informácii. Nie náhodou sme získali pre naše združenie už niekoľko prestížnych ocenení. Jedným z nich je aj hodnotné Zlaté ocenenie a špeciálna cena „Najzodpovednejšie občianske združenie“. Veríme preto, že vzájomnou spoluprácou a kvalitnou informovanosťou dosiahneme spolu veľa pozitívnych zmien a to nielen pre spoločnosť, ale konkrétne aj pre vás.


Poznámka: Zlaté ocenenie sme získali v rámci národnej súťaže projektu, ktorý je zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a iných nových technológií. Je podporovaný Európskou úniou v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus.

detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII